Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

Utrop

Sorter etter: Beste treff, Publiseringsdato
Sorter etter: Beste treff, Publiseringsdato

Dugnad - typisk norsk

01.08.2013 06:59

Damer tilbereder mat og drikke.Det er spennende å se den samme kulturen for samarbeid i forskjellige verdensdeler, og særlig at den forekommer både i den økonomiske stormakten Norge og det ...

www.utrop.no/Papirutgave/16904

Nettsøk

Laster resultater ...

Digiblioteket

Linedansen mellom to kulturer

23.01.2012 13:51

Linedansen mellom to kulturer skal symbolisere selve balansen minoritetsungdom må forholde seg til, for å leve i harmoni med sine to kulturer. Linedans er en vanskelig kunstform som utfordrer kunstneren til å balansere riktig for å holde seg på linen. Dette gjenspeiler seg også i kunsten av å vokse opp i to kulturer.

Er det slik at de individene som kan denne balansen oppnår en identitet som utvikler et godt selvbilde, og som fører til en positiv utvikling.

/Artikler/321

En bedre kultur for læring - for hvem?

23.01.2012 14:57

Skolen betegnes i Stortingsmelding nr.30 (2003-2004) Kultur for læring som en skole for kunnskap, mangfold og likeverd. Denne meldingen ligger til grunn for reformen Kunnskapsløftet som innføres i hele den norske grunnopplæringen fra høsten 2006. I den foreliggende teksten retter forfatteren et kritisk blikk mot begrepet ”mangfold” og spør: hva betyr ”mangfold”?

/Artikler/340

Mangfold i kunst og kultur

29.09.2011 09:12

Kulturelt mangfold må være en naturlig del av alt kunst- og kulturliv. For å få retning og fart – momentum – i arbeidet, er det behov for en nasjonal tiltaksplan i syv punkter som har ett års oppstart og syv års gjennomføring. Planen går altså fram mot 2020, men har klare milepæler i 2014.

/Artikler/10

Den eksistensielle trusselen

17.01.2012 13:18

Denne oppgaven undersøker politisk mobilisering mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. I den hensikt har jeg hovedsakelig benyttet meg av seks kvalitative intervjuer med ledere og representanter for prominente organisasjoner innenfor dette feltet

/Artikler/292

Mestring av sosialt nettverk

24.01.2012 14:03

Denne masteroppgaven omhandler enslige mindreårige flyktinger, og er utarbeidet i tilknytning til et av folkehelseinstituttets forskningsprosjekter.
Dette forskningsprosjektet blir utført av Ungdom, kultur og mestring (UngKul), som er en del av folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse.
Problemstillingen for denne masteroppgaven er betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting.

/Artikler/367

Bilder

Filmer

Ingen treff