Legg til: person/organisasjon
Logg inn/endre oppføring

"Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt"

Av Marie Louise Seeberg og Rannveig Dahle
Antall sider: 76
ISBN: 82-7894-228-5
Lenke til fulltekst: http://nova.no/asset/1357/1/1357_1.pdf
Undertittel: Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren
Utgitt år: 2005
Utgiver: NOVA
Plassering i mangfoldsbiblioteket: Sd S
Dokumenttype: 3
Språk: 76
PDF av «"Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt"»: Språk.pdf
Bakgrunnen for prosjektet er den økende andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i denne sektoren. Sektoren har allerede en høyere andel ansatte med innvandrerbakgrunn enn for eksempel servicesektoren har. Forskerne har gjennomført feltarbeid ved to arbeidsplasser, et bo- og omsorgssenter og et sykehus, begge i Oslo-området. Hensikten med prosjektet har vært å utforske hvordan ansatte med innvandrerbakgrunn, i vid forstand, inkluderes i det eksisterende arbeidsmiljøet, og hvordan arbeidsorganisering, arbeidsrelasjoner og hierarkidannelser påvirkes av at ansatte med innvandrerbakgrunn er rekruttert inn i helse- og omsorgssektoren.

Prosjektet fokuserer altså ikke på ansatte med innvandrerbakgrunn, men på to arbeidsplasser der innvandrere er blant de ansatte. Spørsmålene som reises i rapporten er viktige, ikke bare for de ansatte selv, men også i et større perspektiv. De kan bidra til å belyse hva som hindrer innvandrere i å få innpass på arbeidsmarkedet, og hva som kan gjøres for å inkludere også disse arbeidstakerne.